Deklaracja dostępności

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publiczne w Łowiczu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09.21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i grafik.

Wyłączenia

  • Część plików została opublikowana przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Barlak, e-mail: biblioteka@pbplowicz.pl,  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 837 38 74. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu,

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu

Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz

Telefon: 46 837 96 67 (administracja), 46 837 38 74 (dział merytoryczny)

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zajmuje pierwsze piętro południowego skrzydła gmachu łowickiego muzeum, z wejściem od ul. 3 Maja. Do wejścia do budynku prowadzą schody zewnętrzne. Wejście opatrzone monitoringiem i oświetleniem (kamera i lampa). 
Brak windy, dostępność piętra tylko schodami (schody wysokie!), brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu i łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, zarówno na miejscu jak i online. 
Biblioteka nie posiada własnego parkingu.

Biblioteka nie ma wpływu na dostosowanie budynku i pomieszczeń. Budynek jest własnością Muzeum w Łowiczu.

K Ł 2017 Copyright Nazwa.pl               Deklaracja dostępności